എഗ്ഗ് ബുർജി//Egg burji//Tasty recepie//Neena's cooking vlog

Egg burji
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുറഞ്ഞ ചേരുവകകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഭവമാണ്.