ഉള്ളിവട ഇങ്ങനെ ഒന്നു ഉണ്ടാക്കി നോക്കു|Tasty Ullivada Recipe|How to Make ulli vada | Spicy masala.

8 replies on “ഉള്ളിവട ഇങ്ങനെ ഒന്നു ഉണ്ടാക്കി നോക്കു|Tasty Ullivada Recipe|How to Make ulli vada | Spicy masala.”

Comments are closed.